شرکت مهندسی استاره

محصولات تولیدی این شرکت در زرمینه پزشکی می باشند شامل سیستم های سونوگرافی ، رادیو گرافی ، کیت انژکتور و ...